ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Karam and Karma
Posted by: Bijla Singh (IP Logged)
Date: September 16, 2007 05:58PM

According to Gurbani viyakarn word "Karam" with an aunkar means kirpa and without the aunkar means karma. Sometimes it is the other way around. For example, "Karam" in "Karam Khand Ki Bani Jorr" is translated to kirpa or bakhshish? The word in Pauri 37 doesn't have an aunkar. There are other shabads where "Karam" with an ankar is translated to karma. Could someone explain this viyakaran rule in details?

 Re: Karam and Karma
Posted by: kulbir singh (IP Logged)
Date: September 17, 2007 04:14PM

------
According to Gurbani viyakarn word "Karam" with an aunkar means kirpa and without the aunkar means karma.
------

No. Gurbani Viyakaran does not teach the above quoted.


--------
Sometimes it is the other way around. For example, "Karam" in "Karam Khand Ki Bani Jorr" is translated to kirpa or bakhshish?
------------

In the above quoted pankiti, the aunkad has been removed because of presence of "ki" in front of "karam". The word Karam here is mukta (without aunkad) because it is ikk-vachan, puling-vaachak, sambamdh kaarak naav.

To understand this in details, please refer to Talwara jee's or Professor Sahib Singh jee's Gurbani Viyakaran book.

Kulbir Singh

 

© 2007-2022 Gurdwara Tapoban Sahib