ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Need Or Greed ?
Posted by: singhbj (IP Logged)
Date: May 10, 2008 03:59AM

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥
Whatever I ask for from my Lord and Master, he gives that to me.

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥
Whatever the Lord's slave Nanak utters with his mouth, proves to be true, here and hereafter. ||2||14||45||


In Hibernia Road Gurudwara they have this in big letters across the entrance to the Darbar.

I used to think this meant whatever you asked for in Ardas is what you'll get, but all ardas's don't come true do they? So what does it mean? The answer clicked when my dad was watching a nature program, some creatures have evolved to live in extreme heat or extreme cold etc, and my dad said 'Jo mangeh Thakur apaney tey soee soee devay'. Even the animals have an ardas inside to survive wherever they are and over time their ardas comes true. Even plants have a ardas to have the sun on their leaves, so plants on my window sill start leaning towards the window.

Thakur answers all true internal ardas of all His creatures and plants. So people may ask why didn't my Thakur answer my ardas? I was standing up with palms pressed together at the Gurdwara after having done Akhand Paath seva and donating lots of money?? That ardas was lip service - it was ardas for greed not need !

Like when people do nitnem, but they don't understand and inside they really want to be out and about perhaps boyfriend and girlfriends. Then their internal ardas is heard not their lip service. Good or bad, whatever your real daily internal ardas is, will be heard and answered over time.

When someone does paath with concentration and love and their internal ardas is the same as Guru jees words, then the supreme gifts will be delivered over time. And God keeps giving us gifts all the time.


ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving.

God provides without ever getting tired but we the askers get tired of asking!

The provider provides all the wishes .... the requester asks for all.

There is nothing wrong with asking for things because we always need things but unfortuantely we are greedy, so we need to become content.


ਪਿਛਲੇ ਅਉਗੁਣ ਬਖਸਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਆਗੈ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥
Please forgive my past actions, God, and place me on Your path for the future. ||2||

In Ardas thank God, beg forgiveness and ask for Almighty's guidance for future path.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਹਿਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਪਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Bestow Your Mercy, and dwell within my heart; please, become my Helper. ||1||Pause||

Also one should ask for God's grace so that we obtain Naam Simran, which is the answer to all our problems.

But God's Name and Praises can only be done if the basic needs are satisfied. Most of the Bhagats were so poor that Bhagat Kabeer jee said to Waheguru ji, without food and shelter I can't sing your praises

ਰਾਗੁ ਸੋਰਠਿ ॥
Raag Sorat'h:

ਭੂਖੇ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥
I am so hungry, I cannot perform devotional worship service.

ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ॥
Here, Lord, take back Your mala.

ਹਉ ਮਾਂਗਉ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ॥
I beg for the dust of the feet of the Saints.

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ ॥੧॥
I do not owe anyone anything. ||1||

ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ॥
O Lord, how can I be with You?

ਆਪਿ ਨ ਦੇਹੁ ਤ ਲੇਵਉ ਮੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
If You do not give me Yourself, then I shall beg until I get You. ||Pause||

ਦੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥
I ask for two kilos of flour,

ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਗਿ ਲੂਨਾ ॥
and half a pound of ghee, and salt.

ਅਧ ਸੇਰੁ ਮਾਂਗਉ ਦਾਲੇ ॥
I ask for a pound of beans,

ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਜਿਵਾਲੇ ॥੨॥
which I shall eat twice a day. ||2||

ਖਾਟ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥
I ask for a cot, with four legs,

ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥
and a pillow and mattress.

ਊਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗਉ ਖੀਂਧਾ ॥
I ask for a quit to cover myself.

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੈ ਜਨੁ ਥੀਧਾ ॥੩॥
Your humble servant shall perform Your devotional worship service with love. ||3||

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਬੋ ॥
I have no greed;

ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੋ ॥
Your Name is the only ornament I wish for.

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
Says Kabeer, my mind is pleased and appeased;

ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥੪॥੧੧॥
now that my mind is pleased and appeased, I have come to know the Lord. ||4||11||


Asking for house or car or a wife etc is not wrong, but why do people ask? What is the motive? Is it going to get them closer to God ?

Bhagat Kabeer jee asked for these things so he'd get closer to God, most people ask for these things because of selfish motives (status, to fulfill one of the 5 thieving desires). But then again Guru Arjun Dev jee has said use Waheguru jee for your own advantage.

ਸਾਜਨੋ ਤੂ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਕੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
You are my Friend, my very best Friend; everything is in Your Home. ||1||Pause||

ਮਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਤਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ ॥੧॥
I beg for honor, I beg for strength; please bless me with wealth, wife and children. ||1||

It's good people do paath, ardas, seva for their own advantage because bit by bit they might get to the state where they start asking for the gift of Naam and God's praises and that will truly give them the Supreme advantage.

ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭਿ ਥੋਕ ॥
I beg only from the Lord for all things.

ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਜਾਚਤ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮੋਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
I would hesitate to beg from other people. Remembering God in meditation, liberation is obtained. ||1||Pause||

Waheguru jeeo provides everything

ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥
I beg for one gift only from the Lord.

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਸਿਮਰਉ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
May all my desires be fulfilled, meditating on, and remembering Your Name, O Lord. ||1||Pause||

Source: Abstract taken from "FROM THE HEART" by humble Khalsa of NaamNet
[www.panthkhalsa.org]

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

 Re: Need Or Greed ?
Posted by: anom7 (IP Logged)
Date: May 24, 2008 02:04AM

u can do ardaas, but we gotta remeber god is not ours to control
we think ardaas is a magic tool whoich is like a credit card or something
gods not like that
i mean sometimes once u have a LOT of sharda, and pyaa,r and u prob do lots of bhagthi then someitmes it comes ture
but thas hukam as well
its not bad to want stuff, it will happen unless ure a braham giani
but dont get to attatched tog etting it, dont get greedy
if u have it u have it, if not well try harder, and if not, it is what it is
be content
dont mlet greed come into u

 

© 2007-2022 Gurdwara Tapoban Sahib